COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 18 da schaner 2022

Vaccinaziuns,Svizra e Liechtenstein

Cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins (ENV)

Las datas publitgadas qua davart ils effects nungiavischads dals vaccins sa basan sin infurmaziuns che Swissmedic metta a disposiziun en furma d'in rapport emnil en format PDF. Swissmedic registrescha, verifitgescha e valitescha las annunzias d'effects secundars.
Per la registraziun lavura Swissmedic cun in uschenumnà sistem d’annunzia spontan. Quai vul dir che Swissmedic è dependent da las annunzias da cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins. Perquai na pon vegnir fatgas naginas cumparegliaziuns directas tranter ils singuls vaccins.
Infurmaziuns detagliadas chattais Vus sin la pagina d'internet da Swissmedic.

Tar las annunzias sa tracti da cas da suspect d'effects nungiavischads dals vaccins (ENV). In ENV po avair in connex temporal cun la vaccinaziun. Quai na vul però betg dir che la vaccinaziun ha chaschunà quest effect. Las annunzias da cas da suspect a Swissmedic arrivan per part cun retard. Las infurmaziuns preschentadas qua sa refereschan perquai mo cun resalva a la summa da las vaccinaziuns injectadas. Pervia da quest retard vegnan las annunzias preschentadas qua tenor la data da la verificaziun da Swissmedic.

Svilup temporal

Cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins (ENV), Svizra e Liechtenstein, dals 23.03.2021 fin ils 12.01.2022

La grafica mussa il svilup dals cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins (ENV). Ils effects nungiavischads dals vaccins pertutgan ils vaccins da tut ils furniturs.

Effects secundars gravants èn effects ch'èn mortals u che mettan en privel la vita, che pretendan in'ospitalisaziun u ina prolungaziun da l'ospitalisaziun, che chaschunan in impediment u ina invaliditad permanenta u gravanta u che sa mussan en furma d'ina defurmaziun innata resp. d'ina menda da naschientscha. Ed ultra da quai effects secundars che vegnan valitads sco medicinalmain impurtants, perquai ch'els pericliteschan las pazientas ed ils pazients en moda acuta u perquai ch'els pretendan in tractament per evitar ina fin gravanta.
Tar ils effects secundars betg gravants tutgan tut ils auter effects secundars.
Grevas
Betg grevas

Total cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins (ENV)

Total dosas da vaccinaziun dadas

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna (ENV): Swissmedic – Stadi: 18.01.2022, 07.32h
Funtauna (Dosas da vaccinaziun dadas): UFSP – Stadi: 18.01.2022, 07.32h

Demografia

Cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins (ENV), Svizra e Liechtenstein, dals 23.03.2021 fin ils 12.01.2022

La grafica mussa il svilup dals cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins. Ils effects nungiavischads dals vaccins pertutgan ils vaccins da tut ils furniturs.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
0⁠–⁠1
2⁠–⁠11
12⁠–⁠17
18⁠–⁠44
45⁠–⁠64
65⁠–⁠74
75+
Nunenconuschent
Total cas da suspect d’effects nungiavischads dals vaccins (ENV)
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: Swissmedic – Stadi: 18.01.2022, 07.32h