COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 20 da settember 2021

Curs epidemiologic,Lucerna

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Lucerna, dals 15.02.2021 fin ils 19.09.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Dumber da testsQuota da tests positivs
Per 100 000 abit.Cifras absolutas Tests da PCR Tests svelts d'antigens
Svizra e Liechtenstein 66 243,61 5 726 614 7,2% 2,9%
Svizra 66 087,08 5 687 476 7,2% 2,9%
Liechtenstein 101 009,11 39 138 2,8% 0,6%
Appenzell Dadens 88 554,07 14 282 7,4% 4,9%
Appenzell Dadora 44 252,86 24 536 10% 3,3%
Argovia 54 818,65 375 971 10,2% 2,5%
Basilea-⁠Champagna 79 936,30 231 390 6,1% 1%
Basilea-⁠Citad 102 713,38 201 158 4,8% 1%
Berna 54 378,56 565 251 6,5% 2,2%
Friburg 58 162,18 187 156 7,1% 3,3%
Genevra 94 656,71 477 191 6,2% 3,8%
Giura 44 278,65 32 582 10,4% 6,5%
Glaruna 64 846,02 26 321 9,2% 4,4%
Grischun 99 922,12 198 866 3,5% 3,3%
Lucerna 45 705,12 188 817 11,7% 2,6%
Neuchâtel 66 208,30 116 855 6,6% 3,7%
Schaffusa 54 816,15 45 140 10,5% 2,6%
Soloturn 74 883,65 206 115 8,6% 1,7%
Son Gagl 47 399,43 242 085 11,1% 4,1%
Sursilvania 61 708,41 23 406 11,5% 4%
Sutsilvania 68 739,99 29 618 5,1% 3,3%
Sviz 52 685,69 84 550 9,3% 3,6%
Tessin 59 943,21 210 695 6,6% 2,1%
Turgovia 50 060,28 139 942 9,9% 3,2%
Turitg 66 372,48 1 021 655 7,8% 2,8%
Uri 154 060,98 56 545 4,5% 1,5%
Vad 78 230,72 629 834 5,8% 4,2%
Vallais 64 385,21 222 467 7,6% 3,2%
Zug 105 802,17 135 048 4,7% 1,6%
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.09.2021, 07.47h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Lucerna, dals 15.02.2021 fin ils 19.09.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis
Media da 7 dis (Svizra e Liechtenstein)

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.09.2021, 07.47h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Lucerna, dals 15.02.2021 fin ils 19.09.2021

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivs
Quota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.09.2021, 07.47h

Demografia

Dumber da tests, Lucerna, dals 15.02.2021 fin ils 12.09.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
102,145450,11
Repartiziun tenor schlattaina
Umens
Nunenconuschent
Dunnas
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 20.09.2021, 07.47h