COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 4 d’october 2022

Las cifras-⁠clav vegnan actualisadas mintgamai il mardi a las 15:30.

Curs epidemiologic,Zug

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Zug, dals 06.02.2020 fin ils 03.10.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Chantun Zug
Tests / 100 000 abit.
287 916,36
Tests
370 819
Quota da tests da PCR positivs
22,2%
Quota da tests svelts d'antigens positivs
5,2%
Tests per 100 000 abitantas/abitants
185 557,5515 261,14
Nagin test
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Zug, dals 24.02.2020 fin ils 03.10.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis
Media da 7 dis (Svizra e Liechtenstein)
Naginas datas

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Zug, dals 24.02.2020 fin ils 03.10.2022

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivs
Quota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h

Demografia

Dumber da tests, Zug, dals 24.02.2020 fin ils 25.09.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
60,6340 153,17
Naginas datas
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h