COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 4 d’october 2022

Las cifras-⁠clav vegnan actualisadas mintgamai il mardi a las 15:30.

Curs epidemiologic,Svizra e Liechtenstein

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Svizra e Liechtenstein, dals 11.10.2021 fin ils 03.10.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Svizra e Liechtenstein
Tests / 100 000 abit.
133 858,03
Tests
11 658 171
Quota da tests da PCR positivs
33,8%
Quota da tests svelts d'antigens positivs
24,7%
Tests per 100 000 abitantas/abitants
78 248,33301 643,17
Nagin test
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Svizra e Liechtenstein, dals 11.10.2021 fin ils 03.10.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Svizra e Liechtenstein, dals 11.10.2021 fin ils 03.10.2022

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivs
Quota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h

Demografia

Dumber da tests, Svizra e Liechtenstein, dals 11.10.2021 fin ils 25.09.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
128,7814 754,12
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 04.10.2022, 06.08h