COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 1 da december 2021

Curs epidemiologic,Svizra

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Svizra, dals 15.02.2021 fin ils 30.11.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Svizra
Tests / 100 000 abit.
93 672,54
Quota da tests da PCR positivs
8,9%
Quota da tests svelts d'antigens positivs
2,8%
Tests per 100 000 abitantas/abitants
57 990,2257 090,09
Nagin test
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 01.12.2021, 07.53h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Svizra, dals 15.02.2021 fin ils 30.11.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 01.12.2021, 07.53h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Svizra, dals 15.02.2021 fin ils 30.11.2021

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivs
Quota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 01.12.2021, 07.53h

Demografia

Dumber da tests, Svizra, dals 15.02.2021 fin ils 21.11.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
450,735496,3
Repartiziun tenor schlattaina
Umens
Nunenconuschent
Dunnas
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 01.12.2021, 07.53h