COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 24 da matg 2022

Las cifras-⁠clav vegnan actualisadas mintgamai il mardi a las 15:30.

Curs epidemiologic,Berna

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Berna, dals 11.10.2021 fin ils 23.05.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Chantun Berna
Tests / 100 000 abit.
130 703,21
Tests
1 363 407
Quota da tests da PCR positivs
28,3%
Quota da tests svelts d'antigens positivs
19,4%
Tests per 100 000 abitantas/abitants
72 626,28292 837,94
Nagin test
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 24.05.2022, 06.06h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Berna, dals 11.10.2021 fin ils 23.05.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis
Media da 7 dis (Svizra e Liechtenstein)

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 24.05.2022, 06.06h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Berna, dals 11.10.2021 fin ils 23.05.2022

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivs
Quota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 24.05.2022, 06.06h

Demografia

Dumber da tests, Berna, dals 11.10.2021 fin ils 15.05.2022

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
141,2216 662,19
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 24.05.2022, 06.06h