COVID-⁠19 Svizra

Infurmaziuns davart la situaziun actuala, stadi dals 12 da matg 2021

Las cifras-⁠clav actualas publitgain nus mintgamai da glindesdi fin venderdi (cun excepziun dals firads).

Cifras-⁠clav,Svizra e Liechtenstein

Tests e quota da tests positivs

Damai ch'i pon vegnir fatgs plirs tests per persuna, è il dumber dals tests positivs pli aut ch'il dumber da persunas cun in test positiv.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21.
Cun il test da PCR po vegnir constatà il material genetic e cun il test svelt d’antigens pon vegnir constatads ils proteins dal virus SARS-⁠CoV-⁠2. Tuts dus tests succedan a maun d’in sfrusch dal nas e da la gula.

Repartiziun geografica

Dumber da tests, Svizra e Liechtenstein, dals 08.06.2020 fin ils 11.05.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Svizra e Liechtenstein

78 558,14 tests / 100 000 abit.

Quota da tests da PCR positivs: 10,8%

Quota da tests svelts d'antigens positivs: 7,8%

Tests per 100 000 abitantas/abitants
53 179,54132 999,03
Nagin test
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 12.05.2021, 07.47h

Svilup temporal: Dumber da tests

Dumber da tests, Svizra e Liechtenstein, dals 08.06.2020 fin ils 11.05.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Tests da PCR annunziads
Tests svelts d'antigens annunziads
Media da 7 dis

Tests per 100 000 abitantas/abitants

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 12.05.2021, 07.47h

Svilup temporal: quota da tests positivs

Quota da tests positivs, Svizra e Liechtenstein, dals 08.06.2020 fin ils 11.05.2021

La grafica mussa il la quota da tests positivs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Quota da tests da PCR positivsQuota da tests svelts d'antigens positivs

Quota da tests positivs

Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 12.05.2021, 07.47h

Demografia

Dumber da tests, Svizra e Liechtenstein, dals 08.06.2020 fin ils 02.05.2021, Per 100 000 abitantas/abitants

La grafica mussa il dumber da tests ch'èn vegnids fatgs durant la perioda tschernida.
Remartga: i n'èn disponiblas naginas datas tenor chantun e tenor gruppa da vegliadetgna per ils tests da labor ch'èn vegnids fatgs avant l'emna 21. Tests svelts d’antigens vegnan fatgs pir dapi l’emna dals 02-⁠11-⁠2020.
Repartiziun tenor classa da vegliadetgna
Tests per 100 000 abitantas/abitants
132,824646,06
Repartiziun tenor schlattaina
Umens
Dunnas
Nunenconuschent
Cundivider
covid19.admin.ch
Funtauna: UFSP – Stadi: 12.05.2021, 07.47h